تفکر غالب بین نسل جوان در اروپا براساس مشاهدات محدود خودم تفکر نیچه است.
به نظر جالب می آد چون انسان رو از فکر کردن زیاد رها می کند. البته اگر واقعا بتوان به این فلسفه ایمان آورد و تئوری اورا بپذیریم خیلی به نفع هر دو تامونه. هم نیچه خوشش می اد و هم تو راحتتر زندگی می کنی و به جامعه بیشتر خدمت می کنی. هدف غایی تو میشه ابر انسان شدن. هدف غایی تو شناسایی راز گل سرخ نیست ... ولی از طرفی غرق شدن توی زیبایی گل سرخ هم نمیشه ... نمیشه عاشق بود .... با نیچه عرفان شرق رو چی کار می کنی... نمی دونم شاید هم من هنوز نمی تونم ...
ولی همیشه از شنیدن حرفهای آدمهای نیچه دوست لذت بردم...
یک رهایی خاصی رو به تو معرفی می کنند....
مثل این آهنگ...
Whatever happens, Ill leave it all to chance
Another heartache, another failed romance
On and on, does anybody know what we are living for?
I guess Im learning, I must be warmer now
Ill soon be turning, round the corner now
Outside the dawn is breaking
But inside in the dark Im aching to be free
.

Comments

Anonymous said…
Yeganeh, dear, you are free. You are free because you are a woman in control of your own desiny. Come back to England, to the University of Warwick, to the Arts Centre and share a coffee and a chat. You are a very special friend, with a special place in my heart and soul. There is a book (not yet published) that is dedicated to you...

You will know who I am by two words: Diamond Lady :)
nannigia said…
Dear Paul ...

I really miss you ...
Miss our chat, our coffee ... our talks... our meditation... miss that road you said you ride bicycle ...

You know i am with you ...

I can't wait to see that book you have written....

Thankssssssss....

Kisses

Popular Posts