White Roomمثال اتاق سفید مثال جالبی ست
وقتی تو توی اتاق سفید هستی و خودت هم سفید هستی همه چیز سفید هست ... تضادی وجود ندارد و تو در این سفیدی حل می شوی
هیچ تضادی تو را به "شناختن تو" نمی رساند ... به درک از"خود" نمی رساند ....
زمانی که کوچکترین لکه سیاهی در این اتاق ظاهر شود ... آن زمان تو به دلیل وجود همان لکه ... به وجود خودت آگاه می شوی
به سفید بودن خودت در قبال لکه سیاه آگاه می شوی ....
داستان زندگی ما هم همینه ...
شناخت ما از خودمان .. آگاه شدن از خودمان ... برگشت ما از لکه سیاه به نگاه کردن به خودمان که اه؟ من سفید هستم ها .... این زیباترین تجربه هست
آگاه شدن ... آگاه شدن .. و آگاه شدن
و در این فرآیند زیبا وقتی دستهایت در دستهای "او" باشد... چاره ای جز تجربه سرور و شادی نداری ...

Comments

Popular Posts