و من در درونم بیش از آن چیزی که تو از من حس کردی ... خود را یافته ام
آرام هستم ... و این آرامش توصیف ناپذیر است ...

بزرگترین و عمیقترین لحظات در زندگی ام در سکوت و در درونم اتفاق افتاده اند ... هیچ صدایی ندارند این تکانه های آگاهی ، این بازشدن روزنه ها ...

تنها آرامش چشمانم توانایی توصیف این آرامش را دارند


می توانی تنها به چشمانم نگاه کنی؟

Comments

Popular Posts