خوب خود باش

بهتر از دیگران مباش ...

بهترین بدبختی ست ...


دکتر هولاکویی

Comments

Popular Posts