مگر آدم چه میخواهد ...

یک خونه کوچک تمیز با بوی اسپند ...

که وقتی از سرکار برمیگردی به انتظار تو باشد ....

مگر آدم چه میخواهد ...یک سرپناهی برای آروم بودن ... برای تنها بودن .. برای خود بودن ...

یک شامی که به لحظه لحظه آمدن او بیندیشی و ذوق کنی هر لحظه صدای کلید در خانه تو رو خوشحال خواهد کرد ...


مگر آدم چه میخواهد؟

یک لحظه چشم بر نهادن و حس اینکه همه عزیزانت درامان هستند ...Comments

Popular Posts