آفرینندگیبه میزانی که در زندگی آفریننده و دهنده هستیم ، به همان میزان از حضور و عشق زندگی و هستن غنی می شویم  ... 
حضوری که با "وجود" حس کردنی ست نه با کلمات 

The more we bring light to our world,  the higher we are able to "experience" and "be" ....

Love, 
Yeganeh

Comments

Popular Posts