Monday, July 17, 2006

Sarma


sarma
Originally uploaded by ali reza_parsi.
من هرگز به پرسندگان از چرا شكستن خويش
حساب پس نخواهم داد

كاش كسي مي آمد
كسي مي آمد از او مي پرسيدم

ميان اين همه پنجره كه باز است به روي باد
پس من چرا

سرپيچي كن از هر چه بود
از هر چه هست
از درها و زدن ها و آري ها و آدمي
از دستور و از گرفتن
از گفتن ... از سكوت
سرپيچي كن از وزيدن باد


My selection from "سید علی صالحی " [Ali Salehi]
http://www.avayeazad.com/seyed_ali_salehi/list.htm

No comments: