Sarma


من هرگز به پرسندگان از چرا شكستن خويش
حساب پس نخواهم داد

كاش كسي مي آمد
كسي مي آمد از او مي پرسيدم

ميان اين همه پنجره كه باز است به روي باد
پس من چرا

سرپيچي كن از هر چه بود
از هر چه هست
از درها و زدن ها و آري ها و آدمي
از دستور و از گرفتن
از گفتن ... از سكوت
سرپيچي كن از وزيدن باد


My selection from "سید علی صالحی " [Ali Salehi]
https://www.avayeazad.com/seyed_ali_salehi/list.htm

Comments

Popular Posts