Life


همه چیز از ابتدا وجود داشته و هست
همه هستی و کائنات در حال باز شدن هست
زمانی وجود ندارد
می توانی در رویاهای خودت متحرک باشی و زندگی کنی
می تونی تصمیم بگیری تمام صفحه های زندگیت رو زندگی کنی
یا فقط یک صفحه؟

همه چیز با هم در حال حجم گرفتن هست
همه با هم حرکت می کنیم
در یک لحظه
هیچ چیز ثابتی وجود ندارد

باهم در حال انفجار و بزرگ شدن هستیم
همه چیزدر یک لحظه اتفاق می افتد

Comments

Popular Posts