Friday, February 06, 2009
دلم برای آدمهای بزرگ تنگ شده ...

آزاده و خالص ...
دریا دل ...

... هیچ چیزی برایشان آنقدرها تکان دهنده نیست
آدمهایی با ایمان قوی ... مردانگی...

دلم برای کسانی تنگ شده که معنا و اصل رو فهمیده اند ...
همه قیاسها و سنجشها بر مبنای معنای اصلی زندگی سنجیده میشود
نه بر اساس احساسات زود گذر و سطحی ما

احساسات و تعهدشان با تغییر مکان و موقعیت ... تغییری نخواهد کرد

آدمهایی آنقدر بزرگ که توانایی سهیم کردن دارند
سهیم کردن دیگران با عشق
دلم برای مرد واقعی تنگ شده

پدرم

بهم یاد داد زیبایی درون برتر از زیبایی بیرونی است
بهم یاد داد قوی باشم
محکم باشم
در عین حال ... عاشق باشم
خالص باشم

بهم یاد داد خود واقعی ام را بر اساس واکنشها و باز خورد منفی دیگران تغییر ندهم ...

بهم یاد داد مستقل باشم
و

فروتن

چقدر بزرگ بود این مرد ...

1 comment:

وحید said...

خدایش رحمت کناد