Purity


زنده بودن ...
هستی ....
هست شدن ...

امروز لب ساحل ... مرد و زنی سگ خود را برای گردش آورده بودن ... ساحل خلوت بود ... و قلاده سگ رو آزاد کردند ... سگ با خوشحالی و عشق بی نظیری به سمت پرنده های روی ساحل رفت و با کبوترها و مرغ های دریایی شروع
به بازی کردن کرد ...

من شوق رو توی اون سگ امروز دیدم ...

و دریا ... دریای زیبا
بی نظیر بود امروز ...
دیوونه ام کرد
شیدام کرد

با خودم فکر کردم آگاهی انسان پس از مرگ چی میشه؟ این سوالی هست که ماتریالیستها در پی جواب هستن براش ...


سوال دیگری هم هست ... این شور و شوق برای زندگی از کجا اومده؟ این نیروی هستنده درون همه موجودات ... این تلاش بی حد و حصر برای تکامل ... برای بهتر شدن

Comments

Popular Posts