Pray


هر وقت دلت از خودت خیلی گرفته ... برای بقیه دعا کن
برای همه کسانی که می شناسی ... دوستشون داری ... دوستشون نداری

برای همه شون دعا کن ... از ته دل ت ...

براشون آرامش بخواه ... بهش بگو من نمیدونم ... من میخوام ازت ...


بعدش حس بهتری داری ... خیلی بهتر ... چون داشتی برای خودت دعا میکردی ....
همه ما در نهایت یکی هستیم ... امکان نداره بتونیم تنهایی بهشت رو بسازیم ... امکان نداره ... بارها امتحان کردم

Comments

Popular Posts