Saturday, January 09, 2010

می دونم مثل پرنده میخواهی آزاد باشی و پرواز کنی ...
می دونم ...

این حس، حس عجیبی است ...
تمایل شدید انسان به کشف و تبلور خود ...

به رهایی و آزاد بودن از هر قید و بند ...

به از خود چیزی خلق کردن ...
جالبه نه؟ حیوانات اینطوری نیستند ... شاید هیچ حسی برای انسان از این ارضا کننده تر نیست که یک اثر بکری به جا بگذارد و به قول میلان کوندرا خودش رو جادوانه کند ...

شاید این حس و زد و بند انسان برای ارضای این حس ... برای شناخت و دریافت خود ... یکی از حلقه های تکاملی ست که انسانها در حال تجربه کردن آن هستند ...

می دانید چرا همه خیلی دوست دارند کارهای هنری بکنند؟ تا حالا به این فکر کرده اید چرا همه خیلی دوست دارند بازیگر و یا خواننده بشوند؟

چون خیلی راحت از این طریق می توانند خودشون رو نشان دهند و از خود چیزی خلق کنند ...
ولی اگر کسی بخواهد مثلا یک فرمول جدید ریاضی رو ثبت کند .... به نام خودش ... خب خیلی راه سختتری در پیش دارد ....

آیا این خود نشان دهنده این نیست که انسان همیشه چیزی برتر از خود را جستجو می کند و حس و اشتیاق رسیدن به آن همان در خداپرستی توجیه میشود ...

آیا می توانیم روزی امیدوار باشیم که انسان به خدا تبدیل بشود؟

وای دارم کفر میگم کم کم ...

:D

No comments: