نزدیکهای تولد پنج سالگی وب لاگم هست ... و دارم کم کم حس میکنم چقدر دلم تنگ شده برای این فضا ....
دوست ندارم قضاوت کنم چی شده بود ...
وب لاگم رو ورق می زدم .... و حس عجیبی بهم دست داد ...به قول میترای عزیزم


Every little obstacle, every fall you have, is an opportunity
احساس میکنم توی این چند سال واقعا چند سال پیر شدم ...
دلم برای همه چیز تنگ شده ...
حتی خودم ...

Comments

Popular Posts