بیشترغم جدایی عاشق از معشوق ... به خاطر از دست دادن خود معشوق نیست ...
به خاطر از دست دادن بودنی ست که عاشق زمانی که با معشوق است ، هست ...

بودنی که کوه رو جابه جا می کنه

بودنی که هیچ چیز مانعی نیست .. بودنی که از دست دادنی را نمی شناسد ...
بودن خالص ...

و حالا سوال این هست ...

اگر بدونی قدرتمندترین ، عظیم ترین نیروی این کائنات عاشقانه برای تو وجود داره ...
کسی که بینهایت دوستت داره
کسی که هر لحظه بخوای هست ...

با همه وجود با همه عشق ... با همه نیروی هستی برای تو هست ...

بودن تو چگونه خواهد بود؟

دلم میخواد باهمه وجودم براش اشک بریزم ...وای

عاشقتم ...Comments

Popular Posts