ديشب خيلي خسته بود
اومد خونه
خونه هم به هم ريخته
حوصله نداشت اصلا
با غرغر كردن زياد شروع كرد به تميز كردن خونه
...

براي چي من اينجام؟
چرا بايد در اين مساحت در اين ارتفاع الان در اين زمان... من باشم؟
نفس بكشم و غرغر كنم
؟
...
تميز شد خيلي زودتر از اينكه به غرغرهاش بخواد فكر كنه
آروم شد همه چيز
واي.... آخيش
چه آرامشي
..
چاي سبز
..
...

شرايط زياد مهم نيست
انتخابها توي اون شرائط مهم ترند
Comments

Popular Posts