Saturday, July 28, 2007

Cheers!


Last night...
In the jogging path ...

این زندگی ... تمام اشکهایم رو به همون اندازه شادیهام دوست دارم و به آغوش می کشم
همه این زندگی رو می پذیرم
همه چیز رو توی این زندگی
هستم

به خاطر تک تک رنجهایم
قطره قطره شکستگی هایم
ذره ذره دل تنگی هایم

و بی کرانگی شادیهام .... دیشب ... به روی ماه ... سجده شکر آوردم

مرسی عزیزم
عشقم
همه زندگی من

2 comments:

Anonymous said...

cheers my love!

وحید said...

سلام