Cheers!


Last night...
In the jogging path ...

این زندگی ... تمام اشکهایم رو به همون اندازه شادیهام دوست دارم و به آغوش می کشم
همه این زندگی رو می پذیرم
همه چیز رو توی این زندگی
هستم

به خاطر تک تک رنجهایم
قطره قطره شکستگی هایم
ذره ذره دل تنگی هایم

و بی کرانگی شادیهام .... دیشب ... به روی ماه ... سجده شکر آوردم

مرسی عزیزم
عشقم
همه زندگی من

Comments

Anonymous said…
cheers my love!
وحید said…
سلام

Popular Posts