چرا نياز دارم همه چيزرو ثابت نگه دارم؟
كوچكترين تغييري توي روابط،‌ موقعيتعا و داشته هام آشفته ام ميكنه ... چرا؟
وقتي همه چيز در حال تغيير هست ... حتي سلولهاي بدن خودم


چقدر قشنگه اگر فكر كنم
هر لحظه مي توني آدم نوتري باشي ... مي توني خون رگها رو تصفيه كني
هر لحظه.... هيچ چيز ثابت نيست
حتي خود اين كلمات
...
يك راه هم هست
با خود اين تغييرات يكي بشي ... اونوقت يك چيزهايي براي تو ديگه جاودانه ميمونه
اون نيرو ... اون هستي ... دور تو ... براي تو مي چرخه

Comments

shahram said…
دقیقا من هم همینطوی ام همش می خوام همه چیز را همونجوری که هست نگه دارم هر چند به گذشته که نگاه می کنم می بینم هیچ تغییری به ضررم نشده ولی باز همش محافظه کاری میکنم

:(

Popular Posts