Monday, August 06, 2007


امروز ...

... امروز رئیسم داشت در مورد فنون جلسه گذاشتن با مشتری ها و پروژه گرفتن صحبت می کرد ... می گفت : من قبل از اینکه وارد یک جلسه بشم می دونم این پروژه رو دارم ! ... همون لحظه فکرم منو برد به حرفهای دیشب کلاس یکشنبه

" تو موقعی می تونی به اون اعتماد کامل کنی که نیازی به اعتماد کردن نداشته باشی ... چون همه چیز برای تو آماده است ... فقط انتخاب کننده هستی " فقط ؟

...

... که از خواب خدا سبز تر است ...
و در آن عشق ...
و در آن عشق ...به اندازه پرهای صداقت آبی ست


دوستت دارم

1 comment:

mitra said...

امشب خیلی نیاز دارم بهش اعتماد کنم
حرفهای کلاس دیشب چه حس خوبی بهم داد ولی کو تا بی نیاز بشیم!!!!!!!!