امروز ...

... امروز رئیسم داشت در مورد فنون جلسه گذاشتن با مشتری ها و پروژه گرفتن صحبت می کرد ... می گفت : من قبل از اینکه وارد یک جلسه بشم می دونم این پروژه رو دارم ! ... همون لحظه فکرم منو برد به حرفهای دیشب کلاس یکشنبه

" تو موقعی می تونی به اون اعتماد کامل کنی که نیازی به اعتماد کردن نداشته باشی ... چون همه چیز برای تو آماده است ... فقط انتخاب کننده هستی " فقط ؟

...

... که از خواب خدا سبز تر است ...
و در آن عشق ...
و در آن عشق ...به اندازه پرهای صداقت آبی ست


دوستت دارم

Comments

mitra said…
امشب خیلی نیاز دارم بهش اعتماد کنم
حرفهای کلاس دیشب چه حس خوبی بهم داد ولی کو تا بی نیاز بشیم!!!!!!!!

Popular Posts