Monday, August 20, 2007
اگه به شما می گفتند ... بهترین چیزها در انتظار شماست
بهترین زندگی
بهترین تجربه ها
بالاترین احساس ها

...


الان رهاتر زندگی نمی کردید؟
عاشق تر ....
خالص تر

کدوم بودن به تو آرامش بیشتری می دهد؟
حقیقت وجودت در این لحظه همون "بودنه" هست

پس همه چیز وجود دارد
همه چیز .... تو فقط انتخاب گر هستی

فقط موقعی میشه بوی بارون رو نفس کشید که حتی یک لحظه هم که شده از مسابقه دادن دست بکشیم ...

1 comment:

Anonymous said...

It is now Friday and no one has written here, so I'm going to change that. Best wishes Iran from Coventry.