I love youخدای عزیزم
که برای من هستی
به حرفهای من گوش می دی ... صبورانه
صبحها اون پرنده خاص رو میفرستی دم پنجره من ...
که با دیدن نقره های دریا منو دیوونه می کنی ...

دوستت دارم

چطور باید از تو تشکر کنم؟
چطور این شوق و عشق را شکرانه بدهم؟

دوستت دارمComments

so romantic ... great

Popular Posts