تفاوت شادی و غم در چیست؟

شادی واقعی لذت رهایی را با خود به دنبال دارد و غم رنج بسته شدن را

موضوع اصلی این هست
آیا خومان رو لایق شاد بودن و رهابودن می دانیم؟
آیا در اعماق ذهنمان می توانیم خالص شاد باشیم و نگران آینده آن نباشیم؟

هنوز وقتی شاد هستم ... با خودم فکر می کنم نکنه موقتی باشه؟ نه اینکه بعد از هر شادی رنجی هست ..؟
فکر دیگران هم هستی وقتی شاد هستی؟ شکرانه میدی به اندازه کافی؟ قدردان هستی؟

و اونوقت شادی دیگه از دست من رفته ...

شادی از دست دادنی نیست ... اگر حقیقی باشه ... اگر خالص باشه ...

باور کنیم که می توان شاد بود بدون هیچ دلیل خاصی
بدون هیچ اتفاق بزرگی
به بهانه اینکه

هستم
هستی
و

هست

Comments

Mania said…
In every color there is the light.
In every stone sleeps a crystal.
Remember the shaman when he used to say:
"Man is the dream of the dolphin."
Anonymous said…
Hello from a sunny Coventry here in the UK. How is the Diamond Lady today? I hope she is enjoying Kuwait, where the sun will bring out her true sparkle ;-)

Popular Posts