با میترا حرف زدم ...
چه دوست خوبی ...

در مورد کلاس هفته پیش بهم گفت ...
در مورد شکر گزاری ...
هر لحظه زندگی رو بگیر ... ببوس
....

اگر بدونی که هیچ چیز از دست دادنی نیست ... در یک صدم ثانیه میتونی چیزی رو تجربه کنی که مردمان سالیان سال در جستجوی آن بوده اند ...

پس آگاهی و شکفتن درون ربطی به جا و مکان و شوهر و زن و کار و خونه و ماشین و آدمهای دور و بر نداره ...
این تو هستی که تصمیم میگیری گیرنده باشی ... همه جا فرصت هست ... همه جا عشق هست .. همه جا خدا هست ...

تو تعیین کننده ترین هستی ...Comments

kostas said…
Wonderful image,I think and the text is very interesting but I cannot read it.
Yeganeh said…
Here is the translation for you: :)

"I was talking to a very good friend (Mitra) ... she told me about last week self knowing class in Iran which was about appreciation for everything you have in your life ...

Take each moment and kiss them ...
I acknowledge you that nothing in this world is too hard not to achieve ... it takes maybe one second to experience something which takes ages for others ...

You are the one who decide what to get ... everywhere is love, everywhere is opportunity to come out of you shell ... it you who determines

Popular Posts