ذره ذره تو را هستم
تو را نفس می کشم
تو هستی ... اینجا ... در این فضا
در این بودن
... در این دم و بازدم
Comments

Popular Posts