برای فراموش کردن بهترین کار ویران کردن است
بودن و داشتن بدون کوبیدن و تخریب ، هنر است
و از آن سخت تر
...
پاک بودن

Comments

mitra said…
هركسي كاو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل خويش

تنها راه رسيدن به رهايي، بازگشت به اصل خود است، يعني بازگشت به نيستان وجود و حقيقت كه انسان از آن دور افتاده ، ولي سرانجام با تحمل درد فراق به اصل خويش بازخواهد گشت. گويي كه اين كمال‌گرايي در نهاد ناآرام جهان هستي تعبيه شده است. اگر انسان بداند جايگاهش كجا بوده و چه اتفاقي افتاده كه از آن جايگاه جدا شده، بي‌گمان به سمت رهايي گام برخواهد ‌داشت

Popular Posts