در قسمتی از کتاب "جنس دوم" می خوندم

از لحاظ روانشناسی دخترها شخصیت پدر خود را در آینده برای شریک خود در رویا می بینند ... که دلیل اصلی این تفکر می تواند اینطور توضیح داده شود ... شخصیت مردی شبیه شخصیت پدر، امنیت و آرامش کودکی را به یاد آنها می آورد. آنها از نامیده شدن " دختر کوچولو" لذت برده ... . از تجربه کردن دوبارهء کودکی خود در مقابل "مرد شبیه پدر" احساس شعف می کنند

به یاد آهنگی افتادم که سال پیش در تاتری شنیده بودم
آهنگ از زبان دخترهای خراب یک کافه خوانده می شود که با هم دردل می کنند

They are not nice, they're mostly noise
They swear like men, they screw like boys
I know there's nothing in their hearts
But every time I take one in my arms
It starts:
The movie in my mind
He takes me to New York
He gives me dollar bills
Who'll fight for me instead
He'll keep us safe all day
So no one comes at night
To blow the dream away
Dream
The dream I have to find
The movie in my mind
A world that's far away
Where life is not unkind
The movie in my mind

Comments

Paul said…
"They swear like men, they screw like boys":- that line is very direct!

Popular Posts