با تو بودم
در بستر تو
تنها چشمانم رو بوسیدی

و خواستی با چشمانم تو را دوباره ببینم

Comments

Anonymous said…
wish i'd seen those beautiful eyes much earlier...

Popular Posts