من تو را سرتاسر نبودم
من خودم را پوشیدم فصل نبود
در لباس بی فصل من تو را سرتاسر نبودم
من تو بودم
من تو را خوب گفتم که گلهای شمعدانی را پوشیدم
اتاق من دیگر سفید است
گلدان اکنون خالی است
مرا دوست بدار
گلدان گل می دهد
اتاق سفید تر می شود
مرا دوست بدار
گلدان گل می دهد
اتاق سفید تر می شود
مرا دوست بدار
من در اتاق سپید تو را خفته ام تو را پوشیده ام .. سفیدی را صدا نمی کنم .. مرا دوست بدار

احمد رضا احمدی

Comments

Anonymous said…
Sweet mouth that speaks sweet thoughts, such precious pretty lips.

Popular Posts