Wednesday, April 04, 2007

آروزهایم تمام بهانه ای است که تو ر ا ببینم
ستایش کنم
جستجو کنم

اشکهای این رویاها ی نافرجام .... زیباتر است از هر چیز دیگر

3 comments:

Anonymous said...

THE DIAMOND LADY IS SHINING BRIGHT...

vahid said...

سلام
آرزوی نافرجام چرا
همه چیزمان فرجام خوش دارد از آن وقت که انتخاب شدیم

Anonymous said...

...تمام نفسهایم بهانه ای است برای تو را دیدن، ستایش کردن، جستجو کردن