Monday, November 02, 2009


چند شبی هست که این ماه من رو دیوونه کرده ...
دیشب از جیم که اومدم بیرون منو غافلگیر کرد و با عشوه خاصی خودش رو بهم نشون داد ...

امروز میترا بهم ایمیل زد که دیشب باشگاه انقلاب بوده و یکهو ماه رو دیده ... و


دل به دل خیلی راه داره ... خیلی

This is my November ...
This is my time of the year ...

هیچوقت از تنها بودن نترس ... تا زمانی که عشق بورزی تنها نیستی

No comments: