Friday, November 13, 2009


امروز خیلی حالم خوب نبود ...
باز سردرد داشتم ...

این روزهای پاییز رو دوست داشتم ایران بودم
دو سال پیش همین موقعها بود که با صوفی توی باغچه های مجتمع مون می دویدیم ...
و من برگ جمع میکردم گاهی اوقات چایی هم می ریختم می بردم پایین با خودم با یک کتاب و آهنگهام ...

بعد صوفی می دوید و من دنبالش ...

خوش به حال اون لحظه ها ...

خیلی دلتنگ هستم

this is my November ...

No comments: