چند وقتیه که دارم روی موضوع "فکر نکردن" فکر می کنم! ... خیلی جالبه
این فکر، ذهن و یا حافظه چقدر با ماست
دائم و دائم

پرزرق و برق، جذاب، پر سر و صدا و پوشالی

Comments

Anonymous said…
Life is a party, but all parties have to end. The best thing to do, is to look for your next party and to enjoy that, too!

Popular Posts