زیستن یعنی جدا شدن از آنچه بودیم برای رسیدن به آن چه در آینده مرموز خواهیم بود

Comments

Popular Posts