Thursday, February 15, 2007


زیستن یعنی جدا شدن از آنچه بودیم برای رسیدن به آن چه در آینده مرموز خواهیم بود

No comments: