برای ویران نکردن، بهترین کار فکر نکردن است

Comments

Popular Posts