یعنی من راه دیگری نمی شناسم

بودن برای هیچ مقصدی
هیچ نتیجه خاصی

مرسی وحید

Comments

Amir said…
Living to live...

Popular Posts