شادی من کدام است اگر تمام دستها،
حتا دستهای ناپاک بتوانند آلوده اش کنند

این راند

Comments

Anonymous said…
What does this say in English, please?

Popular Posts