Monday, December 04, 2006


When your soul is virgin,


You trust others
You let them to love you
You find them innocent


1 comment:

arash said...

شاید یه نیم ساعتی هست که اینجا دارم میچرخم. آخه خیلی جاها واسه دیدن داره . بازار اصفهان رو دیدی؟ هر چی تو این بازار بگردی فکر میکنی باز هم باید بگردی .اینجا هم مث اونجاست . از هر احساسی که وترد بشی میتونی چیزی رو پیدا کنی . از احساسات پاکی که نسبت به وطن و سرزمینتون دارین خیلی لذت بردم . انگار که شما بر خلاف اونای دیگه هستین .فکر میکنم اگه اونجا بودم و مث شما یکی از ایران مینوشت بهمش میگفتم دختر شجاع.
چقدر خوب بود اگه به تمدن ایران باستان بیشتر میپرداختین و ازش مطلب مینوشتین
براتون آرزوی موفقیت میکنم nannigia
ساده نوشتنم را بر من ببخش . حرفهای دلم بود
by