When your soul is virgin,


You trust others
You let them to love you
You find them innocent


Comments

arash said…
شاید یه نیم ساعتی هست که اینجا دارم میچرخم. آخه خیلی جاها واسه دیدن داره . بازار اصفهان رو دیدی؟ هر چی تو این بازار بگردی فکر میکنی باز هم باید بگردی .اینجا هم مث اونجاست . از هر احساسی که وترد بشی میتونی چیزی رو پیدا کنی . از احساسات پاکی که نسبت به وطن و سرزمینتون دارین خیلی لذت بردم . انگار که شما بر خلاف اونای دیگه هستین .فکر میکنم اگه اونجا بودم و مث شما یکی از ایران مینوشت بهمش میگفتم دختر شجاع.
چقدر خوب بود اگه به تمدن ایران باستان بیشتر میپرداختین و ازش مطلب مینوشتین
براتون آرزوی موفقیت میکنم nannigia
ساده نوشتنم را بر من ببخش . حرفهای دلم بود
by

Popular Posts